Leveringsvoorwaarden en Disclaimer

Inleiding

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken en/of diensten. Onder levering van zaken en/of diensten wordt mede verstaan; de verzorging van huisbezoeken, evenementen, ten dienste stellen voor reclame en marketing activiteiten in de ruimste zin van het woord, waarin ook zijn begrepen; de levering van personeel, locaties en materiaal.

De voorwaarden zijn opgedeeld in 3 categorieën:

1) Algemene bezoekvoorwaarden.

2) Huisbezoek voorwaarden, altijd in combinatie met de algemene bezoekvoorwaarden

3) Bedrijfsbezoek/ evenementen voorwaarden, altijd in combinatie met de algemene bezoekvoorwaarden

st. Sint, Mauricio en de rest staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73401226

st. Sint, Mauricio en de rest is vrijgesteld van BTW.

1) Algemene bezoekvoorwaarden

1.1) Onkostenvergoeding

Ons team bestaat uit vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen een geloofwaardige Sinterklaas op bezoek kunnen krijgen, ongeacht hun afkomst of financiële situatie. Onze prijs is dan ook slechts een onkostenvergoeding (Onderhoud pakken, pepernoten, schmink, stomerij, onduleren etc.). Naast de vergoeding vragen wij iedereen een vrijwillige bijdrage te geven naar vermogen en tevredenheid zodat we ons in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen.

1.2) Aanvangstijd

De tijd die wij met u afspreken is indicatief. Zo kan het voorkomen dat wij 15 minuten eerder of 15 minuten later zijn. Een gewijzigde aankomsttijd geeft geen recht op restitutie.

1.3) Verwerking van persoonsgegevens

St. Sint, Mauricio en de rest heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. St. Sint, Mauricio en de rest staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gedaan op de rechten van derden.

1.4) Ongepast gedrag

Baldadigheid en ongepast gedrag en/of opmerkingen richting de acteurs worden niet geaccepteerd. Bij ongepast gedrag en/of opmerkingen wordt het bezoek direct beëindigd. In dit geval heeft u geen recht op restitutie.

1.5) Informatie over de aanwezigen

Wij vragen om voldoende informatie te hebben over de aanwezigen. U kunt de informatie aanleveren per e-mail. De informatie dient uiterlijk 14 dagen voor het bezoek bij ons binnen te zijn, informatie welke we later ontvangen kunnen we niet meer tijdig in het boek verwerken en zal derhalve niet worden behandeld. Wanneer de informatie een negatief karakter heeft zullen we deze niet gebruiken tijdens het bezoek. Sint, Mauricio en de rest behouden zich het recht voor de toegezonden informatie niet of niet volledig te gebruiken.

1.6) Interrupties

Het bezoek verloopt het prettigst als Sint, Mauricio en de rest de leiding hebben in het gesprek. U hoeft Sint, Mauricio en de rest niet te souffleren of voor te spreken. Sint, Mauricio en de rest zijn goed geïnformeerd en hebben uw ingezonden informatie goed bestudeerd.

1.7) Geen dwang

Als uw kind angstig is of verlegen, dwing uw kind dan niet om bij Sint, Mauricio en de rest te komen, ook niet voor een foto of video. Sint, Mauricio en de rest zullen het kind benaderen op een wijze die voor het kind zo prettig mogelijk is. Vaak blijkt achteraf dat een wat stiller kind minstens zo genoten heeft als de rest.

1.8) Consumpties

Wij vinden het ontzettend aardig wanneer u Sint, Mauricio en de rest wat te drinken aanbiedt, maar wij kunnen hier in veel gevallen niet op ingaan. Onze kleding en haarwerken zijn erg kostbaar en maken het nuttigen van consumpties lastig.

1.9) Speelvlak

Sint zit het beste op een hoge, stevige, niet beweegbare stoel. Als de stoel van Sint versierd wordt let er dan op dat er geen materiaal wordt gebruikt dat kan afgeven aan de kleding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan crêpepapier. Zorg voor voldoende ruimte rond de stoel voor 2 Pieten en de kinderen. Sint, Mauricio en de rest moeten voor alle geïnteresseerden goed zichtbaar zijn.

1.10) Foto’s en video

U bent vrij om foto’s en video-opnamen te maken. We stellen het op prijs wanneer u deze deelt op sociale media, mits onder vermelding van Sint, Mauricio en de rest. Foto en video-opnamen maken bedoeld voor commerciële doeleinden is niet als vanzelfsprekend toegestaan en dient vooraf te worden aangevraagd.

1.11) Annuleren

Wanneer u uw reservering ongedaan wilt maken dan kan dat tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang van het bezoek. Wij brengen 50% van het totaalbedrag in rekening om de door ons gemaakte kosten te dekken. Wanneer u binnen 7 werkdagen voor het bezoek annuleert zullen wij genoodzaakt zijn 100% van het bedrag bij u in rekening te brengen.

1.12) Klachtenregeling

Het begrip klacht wordt omschreven als een formeel kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of een bejegening die de klager in het contact met onze stichting heeft ervaren.
Voorbeelden van klachten in de zin van deze regeling gaan over: onjuiste informatie verstrekken, lange afhandeltermijnen van een verzoek om informatie etc. Dit alles vanuit de optiek van de klager.

Klachten kunnen per e-mail worden gericht aan onze klachtencoördinator dhr. R. de Peffer via (klik voor ons e-mailadres) ro****@si******************.nl .

Wanneer de klachtencoördinator onderwerp is van de klacht of betrokken is bij de klacht dan zal onze voorzitter de klacht in behandeling nemen. Bij klachten die telefonisch of mondeling worden ingediend, wordt de klager verzocht dit per e-mail te doen.

De klachtencoördinator beoordeelt de klacht en zorgt ervoor dat de behandeling van de klacht binnen 2 werkdagen na binnenkomst van de klacht, bevestigd wordt aan de klager .

De klachtencoördinator onderzoekt de klacht, eventueel in overleg met de klager en de betrokken medewerker(s). Indien mogelijk neemt de klachtencoördinator binnen twee weken na binnenkomst van de klacht een standpunt in met betrekking tot de ingediende klacht en stelt de klager hiervan gemotiveerd op de hoogte (dit kan zowel in een persoonlijk gesprek als schriftelijk).

2) Huisbezoek voorwaarden

2.1) Definitie huisbezoek

Onder een huisbezoek verstaan wij een kleinschalig bezoek aan een woning waarbij het bezoek een huiselijk karakter heeft.

2.2) Reserveringen huisbezoeken

De reservering voor een huisbezoek is geldig nadat u per e-mail een bevestiging heeft ontvangen.

2.3) Aanwezigheidsduur

Sint, Mauricio en de rest zullen standaard 20 tot 30 minuten bij u aanwezig zijn. Bij meer dan 6 kinderen hebben Sint, Mauricio en de rest meer tijd nodig om elk kind de aandacht te geven die het verdient en is het noodzakelijk om een langer bezoek in te plannen. De geboekte tijd wordt per e-mail aan u bevestigd. Mocht het voor de kinderen noodzakelijk zijn dat wij iets langer blijven is een kleine uitloop vaak geen probleem. Mocht de spanning echter te groot zijn voor de kinderen dan zullen wij helaas het bezoek eerder beëindigen, om ook voor deze kinderen het bezoek leuk te houden. Inkorten van het bezoek geeft geen recht op restitutie.

2.4) Betaling

U kunt bij het bezoek contant en gepast betalen aan Piet Mauricio of zijn plaatsvervanger. Betaling gebeurt bij voorkeur in een enveloppe. Door de opdracht te geven gaat u een betalingsverplichting aan. Wij geven bij het niet naleven van de betalingsverplichting de incasso uit handen. 2.5) Huisdieren De kleding van Sint, Mauricio en de rest is erg kostbaar en kwetsbaar. Wij verzoeken u dan ook eventuele honden en katten tijdens het bezoek uit de buurt te houden. Schade aan kleding veroorzaakt door aanwezige huisdieren wordt aan u doorbelast.

2.6) Cadeaus

Geeft u bij de reservering aan op welke wijze wij de cadeaus ontvangen, zodat we deze op een soepele wijze mee naar binnen kunnen nemen.

2.7) Strooien

Pepernoten strooien hoort erbij en zal door de kinderen zeker gewaardeerd worden. Mocht u bezwaren tegen het strooien hebben dan kunt u dit uiteraard kenbaar maken.

3) Bedrijfsbezoek / evenementen

3.1) Definitie bedrijfsbezoek of evenement

Onder bedrijfsbezoek of evenement verstaan we alle grootschalige opdrachten, al dan niet van commerciële aard. Het staat st. Sint, Mauricio en de rest vrij te bepalen of uw opdracht onder grootschalig valt.

3.2) Strooigoed en cadeaus

Op basis van het door u opgegeven aantal aanwezige kinderen berekenen wij de hoeveelheid strooigoed. In de offerte is dit opgenomen in de onkostenvergoeding. Voor eventuele geschenken dient u zelf zorg te dragen. Sint, Mauricio en de rest kunnen deze eventueel wel voor u uitdelen.

3.3) Aanwezige tijdsduur

De tijdsduur van het bezoek zal in overleg worden bepaalt en is onder andere afhankelijk van het aantal kinderen en het gekozen programma. Bij bezoeken die langer dan 2 uur duren zal na 1,5 uur, en na ieder volgend uur 15 minuten pauze worden gehouden. Waarbij Sint, Mauricio en de rest de gelegenheid krijgen zichzelf in de kleedruimte op te frissen en wat te drinken.

3.4) Geluidsapparatuur

U dient zorg te dragen voor een passende geluidsinstallatie met minimaal 1 handmicrofoon. Indien het voor u niet mogelijk is om zorg te dragen voor een geschikte geluidsinstallatie dan kunnen wij voor u een offerte opstellen om dit door st. Sint, Mauricio en de rest te laten verzorgen.

3.5) Ontvangst

Sint, Mauricio en de rest komen gekleed en gegrimeerd bij u aan. Eén van uw medewerkers wacht Sint, Mauricio en de rest op om hen gedurende het bezoek te begeleiden. Let erop dat Sint, Mauricio en de rest niet tegelijk arriveren met de ouders en kinderen. Laat bijvoorbeeld de kinderen en hun ouders een half uur eerder aanwezig zijn zodat Sint, Mauricio en de rest het pand rustig kunnen betreden.

3.6) Kleedruimte

U zorgt ervoor dat Sint, Mauricio en de rest zich voor en na de show en in de eventuele pauze even kunnen terugtrekken in een aparte ruimte met voldoende licht waar zij niet gezien kunnen worden. Wij stellen het op prijs wanneer in de kleedruimte ook wat te drinken voor Sint, Mauricio en de rest staat in de vorm van wat frisdrank en rietjes.

3.7) Veiligheid

Bij optredens in openbare ruimtes zoals winkelcentra is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de veiligheid van Sint, Mauricio en de rest. Opdrachtgever dient dan ook te zorgen voor deugdelijke begeleiding, bijvoorbeeld door een beveiliger of door een buurtvader. Wanneer Sint, Mauricio en de rest zich tijdens een bezoek niet veilig voelen dan zal dit bezoek direct worden beëindigd. Restitutie is in dit geval niet mogelijk.

3.8) Het programma

Het programma wordt in overleg met u samengesteld op basis van uw wensen. De inhoud en tijdsduur kunnen echter tijdens het bezoek vanuit st. Sint, Mauricio en de rest worden bijgesteld wanneer daar binnen de groep aanwezige kinderen behoefte aan is. Een verkort programma vanwege factoren buiten beïnvloeding van st. Sint, Mauricio en de rest om geven geen recht op restitutie.

3.9) Betaling U ontvangt een factuur welke u contant dient te voldoen tijdens het bezoek. Wij geven bij het niet naleven van de betalingsverplichting de incasso uit handen.

3.10) Onvoorziene omstandigheden

Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen zoals weersomstandigheden, extreme verkeersdrukte of autopech kan dit resulteren in een verlate aankomst van Sint, Mauricio en de rest. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen informeren wij u per telefoon. Voor onvoorziene omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden en restitutie is derhalve niet mogelijk.

Disclaimer

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Reacties zijn gesloten.